Do otvorenia konferencie zostáva:

Registračné poplatky

  do 5. 5. 2017 po 5. 5. 2017
Sestry – člen sekcie sestier pracujúcich v urológii SSSaPA, o.z. SLS 5 eur 10 eur
Sestry – nečlen sekcie sestier pracujúcich v urológii SSSaPA, o.z. SLS 15 eur 20 eur
Členovia SUS alebo ČUS 50 eur 70 eur
Nečlenovia SUS alebo ČUS 60 eur 90 eur
Rezidenti organizovaní v SLS zdarma zdarma

Spôsob úhrady

  • Úhradu účastníckeho poplatku je možné uskutočniť bankovým prevo­dom alebo priamo na mieste.
  • Súčasťou bankového prevodu musí byť meno a priezvisko účastníka (v časti Doplňujúce údaje), za ktorého je účastnícky poplatok uhrádzaný.
  • Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku si uschovajte a v prípade potreby predložte pri registrácii.
  • Účastnícky poplatok zahŕňa vstup do konferenčných a výstavných priestorov, konferenčný materiál a občerstvenie počas odborného programu.
  • Účastnícky poplatok v prípade neúčasti nebude vrátený.

Bankové spojenie

Názov účtu: TAJPAN s. r. o.
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Adresa banky: Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovensko
Číslo účtu: 6624435050/1111
IBAN: SK61 1111 0000 0066 2443 5050
Swiftcode: UNCRSKBX
Variabilný symbol: 20170607
Doplňujúce údaje/Poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko účastníka